Master Tooja từ trên ghế cao xuống – Zen Fools

BlogPosted on

[ad_1]

Khi một tu sĩ hỏi Sư phụ Tooja, “Chân ngã là gì?”, Sư phụ bước xuống từ chỗ ngồi cao. Khi một tu sĩ khác hỏi vị sư phụ: “Từ một vị thánh đến một chúng sinh còn bao xa?”, Ông ấy cũng từ trên ghế cao bước xuống.

Học sinh: “Tại sao cậu chủ chỉ đi xuống ghế cao mà không trả lời bất cứ khi nào cậu ấy được hỏi câu hỏi?”

Sư phụ: “Đừng nhầm lòng từ bi của anh ấy với hành vi sai trái.”

Học sinh: “Khoảng cách giữa thánh nhân và chúng sinh là bao nhiêu?”

Thạc sĩ: “Trả lời làm cho nó đi xa.”

Học sinh: “Không trả lời làm cho nó gần gũi hơn?”

Master: “Nó làm cho nó xa hơn.”

CHÚ THÍCH:

Sự khác biệt giữa trả lời và không trả lời là khoảng cách giữa thánh nhân và chúng sinh.

©Boo Ahm

Tất cả các văn bản ©Boo Ahm. Tất cả hình ảnh ©Simon Hathaway

# sự sáng tạo # sự khai sáng # sự khai sáng # sự khai sáng # sự khai sáng # sự khai sáng # hình ảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *